4. 2. Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza konaná dňa  4. 2. 2017.

 

Už neodmysliteľnou súčasťou nášho turistického klubu je každoročne jeho začiatkom zvolaná výročná členská schôdza, ktorej zámerom je spoločné stretnutie členov turistickej organizácie KST Otlak a zhodnotenie činnosti aktivít klubu vo všetkých oblastiach. Schôdzu o 16 h oficiálne otvoril predseda klubu Jozef Hanák, zároveň privítal všetkých 41 účastníkov. Následne oboznámil s jej programom. Jemu patrila i prvá správa o činnosti klubu za minulý kalendárny rok. Priblížil všetky aktivity klubu, zájazdy a iné organizačné zabezpečenia akcií. Celkovú činnosť hodnotil kladne. Ďalej nasledovala hospodárska správa, ktorú predniesla naša hospodárka Majka Ďuricová. Vo svojej dôslednosti pripomenula pokles finančnej hotovosti a vyzvala k darovaniu 2% v  náš prospech. Správa Kontrolnej rady bola vyjadrená jej predsedkyňou Miňou Pánisovou. Neobsahovala žiadne námietky, či spochybnenie, akurát vyzvala predsedu klubu v dôslednejšom vedení inventára organizácie. Potom podpredseda Miňo Balaščák predstavil turistické akcie v novom roku a oboznámil prísediacich s vnútrozväzovou činnosťou VHT a jej zaujímavosťami. Na záver programu predseda klubu oboznámil členov s novými poplatkami členských príspevkov, či zrušením záloh na brigádnickú činnosť i návrhom na navýšenie poplatku za telefón pre organizačné zabezpečenie činnosti klubu. Nasledovala diskusia, ktorá sa niesla v návrhoch, či podnetoch hlavne od predsedu klubu, ale odzneli pripomienky od viacerých účastníkov. Predseda poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne, brigádnicky, organizačne podieľali svojou účasťou, tak isto kronikárom a správcovi webovej stránky. Následne sa posedenie nieslo v priateľskej, či diskusnej atmosfére pri občerstvení, prebehlo uhradenie členských poplatkov, výdaj turistických kalendárov a prezeranie klubových kroník. O 20 h sa zasadačka obecného úradu zatvorila. Tak veľa úspechov a tvorivej práce Otlakári v novom roku 2017.

"Horám zdar!"      

predseda klubu Jozef Hanák

 
pozrieť foto KLIKNI SEM