Členstvo v KST OTLAK

 

Chceš sa aj ty stať členom nášho turistického klubu?

Podmienky pre prijatie členov do našej organizácie:

 

Členom našej organizácie sa môže stať každá osoba bez rozdielu veku, vierovyznania, politickej príslušnosti, rasy a národnosti. Vstupná veková hranica nie je obmedzená. Deti do 15 rokov vstupujú len so súhlasom svojich rodičov. Vstup každého člena do klubu je dobrovoľný.

 

Kategórie našich členov a členské poplatky:

 

Kategórie ORRT KST OTLAK

A. dospelí  až do dosiahnutia dôchodkového veku - 8 €

B. dôchodci a študenti do 18 rokov - 6 €

C. deti do 15 rokov - 4 €

Poznámka: Členské ORRT (Oddiel rodinno-rekreačnej turistiky) je vnútrozväzová záležitosť KST Otlak, čistý  finančný príjem pre KST OTLAK.

 

Nadštandard je dobrovoľné členské v Ústrednej rade KST, súčasť preukazov VHT, inštruktorov, cvičiteľov, vodcov a pod. + poistenie Horská záchranná služba.

Člen KST OTLAK platí členské pre ORRT a súčasne aj pre ÚR KST, ak má záujem o nadštandard.

Kategórie 

A. dospelí - 6 €

B. študenti denného štúdia 16 - 26 rokov 3,60 €,  dôchodci 62 - 69 rokov - 3,60 €

C. deti do 15 rokov, dôchodci nad 70 rokov a držitelia ZŤP - 2,40 €

Poznámka: Jedná sa o nákupnú cenu známky ÚR KST, z ktorej žiadna finančná čiastka nejde v prospech KST OTLAK.

 

POZOR ZMENA!  Položka - záloha na brigádnickú činnosť - sa už nevyberá.

 

Výšky členských príspevkov ORRT boli stanovené na základe schválenia Výborom a odsúhlasením Kontrolnej rady s platnosťou od 1. 1. 2017.

 

Zápisný poplatok pre novoprijatého člena je 2€.

Noví členovia sa prijímajú neobmedzene počas celého kalendárneho roka. V prípade neúhrady sa pôvodný člen v nasledujúcom roku môže zaregistrovať ako nový člen zo všetkými platnými náležitosťami. Zápis nových členov je možný u predsedu klubu, ktorému žiadateľ predloží: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu a poplatok za členstvo.

Každý nový člen obdrží členský preukaz zo známkou, reprezentačnú klubovú logovisačku a kalendár turistických podujatí. Nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne členstvo v klube automaticky zaniká.